Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Zgłoszenie na kurs

(To pytanie jest wymagane)
Proszę o przyjęcie mnie na kurs:
(To pytanie jest wymagane)
Podaj swój status.
(To pytanie jest wymagane)
Podaj numer albumu
(To pytanie jest wymagane)
Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
Otwórz kalendarz
Miejsce urodzenia:
Imiona rodziców:
(To pytanie jest wymagane)
Adres stałego zameldowania:
(To pytanie jest wymagane)
Adres korespondencyjny:
(To pytanie jest wymagane)
Adres korespondencyjny:
Pozostałe:
(To pytanie jest wymagane)
Kontakt:
(To pytanie jest wymagane)

Zgoda na przetwarzanie danych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Niepubliczny Ośrodek Dokształcania działający przy Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz prowadzenia dokumentacji związanej z moim uczestnictwem w ww. kursie.

(To pytanie jest wymagane)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, przy której działa Niepubliczny Ośrodek Dokształcania,
  z siedzibą w: Rynek 1, 38-400 Krosno, tel. (13) 43 755 00.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: ochrona.danych@kpu.krosno.pl lub pod numerem telefonu
  (13) 43 755 26.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz prowadzenia dokumentacji związanej z uczestnictwem w kursie organizowanym przez Niepubliczny Ośrodek Dokształcania działający przy Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, tj. udzielonej przez Pana/Panią zgody.
 5. Dane będą przekazywane wyłącznie podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa.
 6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich.
 7. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres wykonywania czynności określonych w p. 3, a następnie zgodnie z obowiązującą w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów, przez okres 50 lat.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,  sprostowania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych,  żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 3.
 11. Administrator nie będzie prowadził zautomatyzowanego podejmowania decyzji
  w związanego z przetwarzaniem danych osobowych.
(To pytanie jest wymagane)

Zgoda na przetwarzanie danych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz prowadzenia dokumentacji związanej z moim uczestnictwem w ww. kursie.

(To pytanie jest wymagane)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016) informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, z siedzibą w: Rynek 1, 38-400 Krosno, tel. (13) 43 755 00.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: ochrona.danych@kpu.krosno.pl lub pod numerem telefonu
  (13) 43 755 26.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz prowadzenia dokumentacji związanej z uczestnictwem w kursie organizowanym przez Karpacką Państwową Uczelnię w Krośnie
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a, tj. udzielonej przez Pana/Panią zgody.
 5. Dane będą przekazywane wyłącznie podmiotom działającym na podstawie przepisów prawa.
 6. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich.
 7. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres wykonywania czynności określonych w p. 3, a następnie zgodnie z obowiązującą w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów, przez okres 50 lat.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,  sprostowania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych,  żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celów określonych w pkt. 3.
 11. Administrator nie będzie prowadził zautomatyzowanego podejmowania decyzji
  w związanego z przetwarzaniem danych osobowych.
Miejsce na podpis: